pallotyńskie centrum pomocy duchowej

SPRAWOZDANIE z działalności

Fundacji "Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej SITIS"

w roku 2021

 

 

 

 

 

 

 

z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

 

1)    Dane Fundacji:

 

Nazwa:           Fundacja „Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej SITIS”

 

Siedziba, adres: ul. Skaryszewska 12

03- 802 Warszawa

 

Aktualny adres do korespondencji: j.w.

 

Adres poczty elektronicznej: pomoc.sitis@gmail.com

 

Data wpisu w KRS: 11.02.2020 r. (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS)

 

Nr KRS: 0000828454    

Nr REGON: 385563288

 

Dane dotyczące członków zarządu Fundacji:

 

Zarząd Fundacji:

 

 • ks. Przemysław Krawiec – Przewodniczący
 • Karina Skrzypczak – Zastępca
 • Alicja Zagrodzka - Członek 

 

Zarząd Fundacji jest uprawniony do podejmowania wszystkich czynności, niezastrzeżonych dla Rady Fundacji i prowadzenia spraw Fundacji, zgodnie ze Statutem.

 

Rada Fundacji:

 • Piotr Niedziela
 • Tomasz Pławny
 • Grzegorz Kurp

   

Rada Fundacji zajmuje się kontrolą działalności Fundacji w zakresie realizacji statutowych celów, kontrolą działalności majątkowej i finansowej Fundacji, informowaniem Fundatora o wynikach kontroli, opiniowaniem sprawozdań z działalności Fundacji sporządzanych przez Zarząd Fundacji, zatwierdzaniem projektu działalności Fundacji oraz budżetu na rok następny, przyjmowaniem sprawozdania Zarządu Fundacji z jego rocznej działalności, podejmowaniem uchwał w sprawie projektu zmian Statutu Fundacji, przyznawaniem i odbieraniem tytułu Honorowego Donatora oraz podejmowaniem uchwał co do wpisu w Księdze Honorowych Donatorów, przyznawaniem wyróżnień osobom zasłużonym dla Fundacji oraz zawieraniem i rozwiązywaniem umów z członkami Zarządu Fundacji. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku na posiedzeniu zwyczajnym.

 

2)    Cele statutowe Fundacji:

 

Celem podstawowym Fundacji jest stworzenie i prowadzenie Pallotyńskiego Centrum Pomocy Duchowej, które zapewni dzieciom, młodzieży oraz dorosłym wszechstronny rozwój duchowy, intelektualny, psychiczny, emocjonalno-społeczny, artystyczny oraz fizyczny oparty o wartości chrześcijańskie, a ponadto działalność poradnicza i terapeutyczna, edukacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, artystyczna, kulturalna i popularno-naukowa oraz charytatywna.

 

    Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 • Udzielanie kompleksowej pomocy duchowej, religijnej,  psychologicznej , psychoterapeutycznej i pedagogicznej.
 • Krótko-i długofalową pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu, komputerów, internetu, jedzenia, seksu i pornografii, gier, narkotyków.
 • Działania profilaktyczne związane z promocja i ochroną zdrowia jednostki i rodziny.
 • Wyrównywanie szans, wspieranie i wspomaganie rozwoju osób z rodzin dysfunkcyjnych.
 • Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, a także udzielanie wsparcia osobom doświadczającym trudności w relacjach interpersonalnych.
 • Wspieranie osób w kryzysie małżeńskim, w separacji oraz w sytuacjach około rozwodowych.
 • Wspieranie osób w kryzysie, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznymi religijnym.
 • Pomoc charytatywną.
 • Promocję i organizację wolontariatu.
 • Wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w realizacji misji ewangelizacyjneji reewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.
 • Wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w przygotowaniu do misji, w szczególnościw dziedzinie pomocy psychologiczno-społecznej.
 • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych szczególnie na terenach, gdzie pracują misjonarze.
 • Ułatwianie dostępu społeczeństwa do opieki psychologicznej, pedagogicznej i duchowej.
 • Tworzenie i promocję programów edukacyjnych i poznawczych.
 • Opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności.
 • Prowadzenie – jako dodatkowej – działalności gospodarczej według zasad określonychw obowiązujących przepisach, w zakresie:
 •     a) usług psychologiczno-pedagogiczno-konsultacyjnych oraz religijnych
 •     b) usług wydawniczych,
 •     c) organizacji imprez, szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji,
 •     d) sprzedaż zestawów edukacyjnych i pamiątek,
 •     e) sprzedaż wydawnictw,
 •     f) usług fotograficznych, audiowizualnych,
 •     g) usług gastronomicznych.
 •     h) innym uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczne i organizacyjne Fundacji.
 • Inspirowanie, organizację lub współorganizowanie spotkań, odczytów, wykładów, konferencji, szkoleń, imprez masowych oraz uroczystości o charakterze naukowym, religijnym, artystycznym i kulturalnym.
 • Udostępnianie i udzielanie pomocy innym instytucjom we wdrażaniu programów realizowanych przez Fundację.
 • Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów związanych z zakresem swojej działalności.
 • Podejmowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
 • Aktywizację społeczną osób w wieku powyżej 50 roku życia.
 • Promowanie zdrowego trybu życia w społeczeństwie poprzez sport i turystykę.
 • Tworzenie warunków do uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Tworzenie warunków do rozwoju kulturalno-artystycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 
 • Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia i ratownictwa. 
 • Rozwój innowacyjnych metod nauczania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
 • Rozwój kompetencji zawodowych obecnych i przyszłych kadr przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i organizacji kościelnych.
 • Wspieranie rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną oraz tworzeniei prowadzenie serwisów internetowych.
 • Wspieranie rozwiązań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

 

    Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych w roku sprawozdawczym: 

 

Nazwa „SITIS” oznacza „pragnienie. Działalność Fundacji ukierunkowana jest na rozwój duchowy i emocjonalny człowieka, odnowę i pomoc w odnajdywaniu swojej tożsamości, pomoc w budowaniu trwałych i dobrych relacji. Duchowość i religijność mają realny wpływ na kondycję naszego społeczeństwa, dlatego wykorzystujemy je jako narzędzia do budowania dobrych wzorców i wartości.

W takim kontekście realizujemy cele statutowe Fundacji, które skupiają się na obszarach prowadzenia i wspierania działalności psychoterapeutycznej, poradniczej i edukacyjnej w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Fundacja “Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej SITIS” powstała w 2020 roku jako przedłużenie i rozszerzenie działalności prowadzonej od kilkunastu lat przez osoby związane z Centrum Pomocy Duchowej prowadzonego przez Księży Pallotynów w Warszawie. W realizacji zadań statutowych fundacja współpracuje stale z Księżmi Pallotynami.

 

Z naszego statutu zrealizowaliśmy w 2021 tylko część planów z racji wciąż trwającej przez pierwsze miesiące roku epidemii koronawirusa: 

 

Ad 1) Udzielanie kompleksowej pomocy duchowej, religijnej psychologicznej, psychoterapeutycznej i pedagogicznej;

Ad 2) Krótkoterminową pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, seksu i pornografii.

Ad 4) wspieranie i wspomaganie rozwoju osób z rodzin dysfunkcyjnych

Ad 5) Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, a także udzielanie wsparcia osobom doświadczającym trudności w relacjach interpersonalnych.

Ad 6) Wspieranie osób w kryzysie małżeńskim, w separacji oraz w sytuacjach około rozwodowych.

Ad 7) Wspieranie osób w kryzysie, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem religijnym.

Ad 13) Ułatwianie dostępu społeczeństwa do opieki psychologicznej, pedagogicznej i duchowej.

Ad 14) Tworzenie i promocję programów edukacyjnych i poznawczych.

Ad 17) Organizowanie szkoleń i konferencji o charakterze religijnym

 

Część z tych celów realizowana była przez inne podmioty, którym udostępniana była przestrzeń lokalowa na zasadzie podnajmu.

 

    Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:

 

 • Nauki przedmałżeńskie

Nauki przedmałżeńskie to cykl 4 spotkań obejmujący 16 godzin warsztatowo-konferencyjnych. Przeznaczony jest dla par zamierzających zawrzeć związek małżeński i chcących lepiej przygotować się do tego wydarzenia. W 2021 r. Odbyły się 2 tury nauk. W marcu ze względu na pandemię miały one formę hybrydową i zgromadziły 27 pary, a w październiku stacjonarnie zgromadziło się 16 par. Prowadzący: ks. Józef Ciupak SAC, Magdalena Lipniacka, ks. Przemysław Krawiec SAC, ks. Przemysław Krakowczyk SAC, Karina Skrzypczak - prowadzili nauki woluntarystycznie.

 

 • Warsztaty „Błogosławmy Dzieciom”

Warsztaty „Błogosławmy Dzieciom” przeznaczone są dla rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli, którzy chcą poprawić komunikację i – szerzej – relację z dzieckiem, doskonalić umiejętności wychowawcze i uczyć się błogosławić dzieciom, a także dla osób, które szukają inspiracji do rozwoju osobistego i duchowego oraz pragną poprawy relacji z Bogiem, z samym sobą i z innymi ludźmi. Ich plan opracowany został przez Alicję Zagrodzką i Joannę Lisotę. Uczestnicy zdobywają konkretne umiejętności: np. uczą się określać swoje potrzeby i odróżniać je od strategii ich zaspokojenia, odróżniać postawę błogosławienia i postawę przeklinania. Mają też okazję, by zintegrować swoje rodzicielstwo (lub pracę nauczycielską) ze swoją duchowością.

Na początku 2021 zakończony został cykl warsztatów rozpoczęty w 2020 r., w którym uczestniczyło 8 osób. Spotkania trwały 2,5 godziny w systemie cotygodniowym (z wyjątkiem dni świątecznych), a w okresach obostrzeń sanitarnych miały formę on-line lub hybrydową. Natomiast w grudniu została rozpoczęta kolejna tura warsztatów, na którą zapisało się 10 osób. Prowadzący: Alicja Zagrodzka, Anna Kotwica. Dla prowadzących przeprowadzone zostały 4 godziny superwizji.

 

 • Konsultacje psychologiczno-duchowe

Wiele osób poszukuje możliwości spotkania i rozmowy na tematy związane z codziennym funkcjonowaniem, kryzysami w życiu rodzinnym i małżeńskim, a także szeroko rozumianymi problemami natury emocjonalno-duchowej. Poprzez informacje zamieszczone w internecie oraz przekaz społeczny wiele osób dowiedziało się o istnieniu Pallotyńskiego Centrum Pomocy Duchowej i możliwości rozmowy z osobą duchowną o wykształceniu psychoterapeutycznym. Nieodpłatna działalność Fundacji w tym zakresie objęła w 2021 r. 192 spotkań o charakterze terapeutyczno-konsultacyjnym oraz 164 godzin indywidualnych rozmów w zakresie duchowości i rozwoju osobistego. Prowadzący: Ks. Przemysław Krawiec SAC, s. Dobromiła Supińska AM i ks. Bogusław Szpakowski SAC.

 

 • Inne działania

W przeciągu całego 2021 r. w siedzibie Fundacji odbywały się spotkania i warsztaty organizowane przez inne podmioty:

 • Ks. Bogusław Szpakowski SAC korzystający nieodpłatnie z pomieszczeń Fundacji przeprowadził cykl warsztatów psychodramy metodą Moreno. Spotkania odbywały się zasadniczo jeden weekend w miesiącu wyjąwszy momenty obostrzeń sanitarnych i uczestniczyło w nich 12 osób.
 • Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar” skupiająca osoby borykające się z problemami małżeńskimi, przeżywającymi bolesne doświadczenia ze względu na rozwód, zdradę itp. spotykała się raz w tygodniu (wyjąwszy okres lockdown’u ze względu na pandemię koronawirusa) na dwugodzinnym spotkaniu, korzystając nieodpłatnie z pomieszczeń.
 • Podmiot organizujący warsztaty „Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia”, korzystający na zasadzie podnajmu z pomieszczeń Fundacji przeprowadził 1528 godzin warsztatów..
 • Na zasadzie podnajmu pomieszczeń gabinetowych 6 osób prowadziło prywatną praktykę psychologiczno-psychoterapeutyczną tym samym wspierając działalność statutową Fundacji w zakresie pomocy i wsparcia psychologicznego. W ciągu 2021 roku przeprowadzono w ten sposób  łącznie 1356 godzin konsultacji i psychoterapii. 161 godzin zostało opłaconych ze środków Fundacji.
 • Od lutego 2021 r. na nieodpłatnych konsultacjach psychologiczno-terapeutycznych przyjmowała Joanna Piątkowska - psycholog będąca w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Przeprowadziła ona 49 godziny spotkań z osobami zainteresowanymi. 
 • Z pomieszczeń Fundacji od lipca 2021 r. korzysta nieodpłatnie wspólnota Anonimowych Hazardzistów, którzy spotykają się w każdą sobotę w godz. 15.00-17.00.

 

3) Opis prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:

 

Fundacja nie prowadziła w 2021 roku działalności gospodarczej.

 

4)  Odpisy uchwał Zarządu w 2021 r.

 

 • Uchwały 2021/01/1-6
 • Uchwała 2021/06/1
 • Uchwały 2021/09/1-2(uchwały w załączniku)

 

5) Informacja dot. przychodów i kosztów za 2021 rok:

 

    A. Wysokość uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:

 

Darowizny: 40 284,12 zł

 

Odpłatna działalność statutowa: 44 094,01 zł

 

    B. Wysokość odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:

 

Odpłatna działalność statutowa: 44 094,01 zł przychody oraz 67 793,41  zł koszty

 

    C. Wynik finansowy działalności gospodarczej oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

 

Brak (nie prowadzono działalności gospodarczej)

 

    D. Formy płatności

 

Przelew 

 

6) Informacja o poniesionych kosztach:

 

Realizacja celów statutowych: 67 793,41  zł

 

Administracja: 0,00 zł

 

Działalność gospodarcza: 0,00 zł

 

7) Informacje o osobach zatrudnionych i majątku fundacji:

 

    Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - stan na dzień 31.12.2021 r.:

 

Umowy o pracę - brak

Umowy cywilnoprawne - 2 osoby (zadania związane z realizacją organizowanych działań statutowych: Warsztaty „Błogosławmy Dzieciom”)

 

Zatrudnienie wyłącznie w działalności gospodarczej - nie miało miejsca

 

    Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację (umowy o pracę) w 2021 r.

 

Wynagrodzenia: brak

Nagrody: brak

Premie i inne świadczenia: brak

Wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: brak

 

    Roczne wynagrodzenie członków zarządu i innych organów fundacji oraz osób kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą - za 2021 r.

 

Członkowie organów fundacji:

Wynagrodzenia: brak

Nagrody: brak

Premie i inne świadczenia: brak

 

Członkowie organów fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.

 

    Osoby kierujące wyłącznie działalnością gospodarczą:

 

Wynagrodzenia: brak

Nagrody: brak

Premie i inne świadczenia: brak

 

    Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia - łączna kwota za 2021 r. 4 586,00 zł (brutto) 

 

    Pozostałe informacje finansowe:

Informacje o udzielonych pożyczkach

    

W okresie sprawozdawczym fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

 

Informacje o posiadanym majątku:

 

 • Informacje o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych:

Kwota: 24 961,44 zł

 

Bank: MBank

 

 • Kwoty zgromadzone w gotówce: 

    Brak (nie miało miejsca)

 

 • Informacje o wartości nabytych papierów wartościowych:

    Brak (nie miało miejsca)

 

 • Informacje o nabytych nieruchomościach:

    Brak (nie miało miejsca)

 

 • Informacje o nabytych innych środkach trwałych:

           Fundacja w okresie sprawozdawczym nabyła środki trwałe o wartości 3000 zł

 

    Informacje według sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:

 

Aktywa: 31 256,96 zł

 

Zobowiązania: 7 101,92 zł

 

8) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich wynikach finansowych: 

 

W okresie sprawozdawczym fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

 

9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, w tym o składanych deklaracjach podatkowych: 0 zł

 

Fundacja nie ma przedawnionych zobowiązań podatkowych.

 

10) Informacje czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075,1499 i 2215) 

 

Nie dotyczy

 

11) Informacje o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

 

Nie dotyczy

 

12) Informacje o kontrolach i ich wynikach:

 

W okresie sprawozdawczym w fundacji nie była prowadzona żadna kontrola.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

ul. Skaryszewska 12, 03-812 Warszawa

tel. 508 352 739 

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-12.00

wtorek, czwartek: 17.00-19.00

kontakt@sitis.org.pl