pallotyńskie centrum pomocy duchowej

STATUT FUNDACJI

Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej SITIS

 

 

 

 

 

 

 

 

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

 

 

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

 

Fundacja Fundacja Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej SITIS zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Prowincji Chrystusa Króla, zwane dalej Fundatorem, Aktem Notarialnym sporządzonym w Warszawiew Kancelarii Notarialnej przy ul. Łuckiej 20 lok 23, działa na podstawie przepisów ustawyz dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz.203 ze zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 Nr 29, poz. 154 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2

 

 • Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa. 
 • Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw wyznań religijnych.
 • Niezależnie od nadzoru państwowego, nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Prowincji Chrystusa Króla, jako Fundator, zgodnie z art. 58 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiegow Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U z 1989 Nr 29, poz. 154 ze zm.). W imieniu Fundatora nadzór ten będzie wykonywany przez Przełożonego Prowincjalnego
 • Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 • Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 • Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do innych podmiotów, w tym fundacji.
 • Fundacja ma prawo używać pieczęci i symboli według wzorów zatwierdzonych przez Radę Fundacji. 
 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów statutowych.
 • Fundacja ma osobowość prawną.

 

 Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 3

 

Fundacja realizuje swoje cele jako odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 

 • Celami Fundacji są:

      a) stworzenie i prowadzenie Pallotyńskiego Centrum Pomocy Duchowej, które zapewni dzieciom, młodzieży oraz dorosłym wszechstronny rozwój duchowy, intelektualny, psychiczny, emocjonalno-społeczny, artystyczny oraz fizyczny oparty o wartości chrześcijańskie;

      b) działalność poradnicza i terapeutyczna,

      c) działalność w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia,

      d) działalność edukacyjna,

      e) działalność opiekuńczo-wychowawcza,

      f) działalność artystyczna,

      g) działalność kulturalna,

      h) działalność naukowa i popularno-naukowa,

      i) promocja i organizacja wolontariatu,

      j) działalność charytatywna,

      k) działalność wydawnicza w tym również fonograficzna. 

 • Zmiana celów Fundacji jest możliwa drogą uchwały przyjętej przez członków Rady Fundatorów po otrzymaniu zgody Fundatora.

 

§4

 

Fundacja prowadzi działalność o charakterze niedochodowym. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Udzielanie kompleksowej pomocy duchowej, religijnej,  psychologicznej , psychoterapeutycznej i pedagogicznej.
 • Krótko-i długofalową pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu, komputerów, internetu, jedzenia, seksu i pornografii, gier, narkotyków.
 • Działania profilaktyczne związane z promocja i ochroną zdrowia jednostki i rodziny.
 • Wyrównywanie szans, wspieranie i wspomaganie rozwoju osób z rodzin dysfunkcyjnych.
 • Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, a także udzielanie wsparcia osobom doświadczającym trudności w relacjach interpersonalnych.
 • Wspieranie osób w kryzysie małżeńskim, w separacji oraz w sytuacjach około rozwodowych.
 • Wspieranie osób w kryzysie, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznymi religijnym.
 • Pomoc charytatywną.
 • Promocję i organizację wolontariatu.
 • Wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w realizacji misji ewangelizacyjneji reewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.
 • Wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w przygotowaniu do misji, w szczególnościw dziedzinie pomocy psychologiczno-społecznej.
 • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych szczególnie na terenach, gdzie pracują misjonarze.
 • Ułatwianie dostępu społeczeństwa do opieki psychologicznej, pedagogicznej i duchowej.
 • Tworzenie i promocję programów edukacyjnych i poznawczych.
 • Opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności.
 • Prowadzenie – jako dodatkowej – działalności gospodarczej według zasad określonychw obowiązujących przepisach, w zakresie:
 •     a) usług psychologiczno-pedagogiczno-konsultacyjnych oraz religijnych
 •     b) usług wydawniczych,
 •     c) organizacji imprez, szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji,
 •     d) sprzedaż zestawów edukacyjnych i pamiątek,
 •     e) sprzedaż wydawnictw,
 •     f) usług fotograficznych, audiowizualnych,
 •     g) usług gastronomicznych.
 •     h) innym uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczne i organizacyjne Fundacji.
 • Inspirowanie, organizację lub współorganizowanie spotkań, odczytów, wykładów, konferencji, szkoleń, imprez masowych oraz uroczystości o charakterze naukowym, religijnym, artystycznym i kulturalnym.
 • Udostępnianie i udzielanie pomocy innym instytucjom we wdrażaniu programów realizowanych przez Fundację.
 • Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów związanych z zakresem swojej działalności.
 • Podejmowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
 • Aktywizację społeczną osób w wieku powyżej 50 roku życia.
 • Promowanie zdrowego trybu życia w społeczeństwie poprzez sport i turystykę.
 • Tworzenie warunków do uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Tworzenie warunków do rozwoju kulturalno-artystycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 
 • Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia i ratownictwa. 
 • Rozwój innowacyjnych metod nauczania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
 • Rozwój kompetencji zawodowych obecnych i przyszłych kadr przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i organizacji kościelnych.
 • Wspieranie rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną oraz tworzeniei prowadzenie serwisów internetowych.
 • Wspieranie rozwiązań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

 

§ 5

 

 • Działalność gospodarcza Fundacji nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania jej zadań statutowych.
 • Realizując swoje zadania Fundacja współpracuje przede wszystkim z Kościołem katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, instytucjami religijnymi i świeckimi, a także administracją rządową i samorządową, instytucjami oświaty i innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.
 • Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilno-prawne, jak i współpracować z wszelkimi podmiotami (osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) na dopuszczalnych przez prawo podstawach.
 • Realizacja celów statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, w tym poprzez wspieranie przez Fundację organizacji pożytku publicznego.

 

 

Majątek i przychody Fundacji

 

§ 6

 

 • Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1500 PLN,- (słownie: tysiąc pięćset złotych, 0/100 groszy), wymieniony w Akcie Fundacyjnym oraz inne środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania. 
 • Majątek nabyty w czasie trwania Fundacji obejmuje wszelkie składniki materialne lub niematerialne, takie jak pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości, dobra niematerialne lub prawa, a także know-how, prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa do baz danych) oraz prawa własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe). 
 • Zarząd majątkiem Fundacji sprawuje Zarząd i winien przy tym kierować się celami statutowymi Fundacji oraz postanowieniami Statutu oraz innymi aktami wydanymi na jego podstawie. 
 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą tylkow rozmiarach służących realizacji celów statutowych, w szczególności w zakresie:

      a. pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E)

      b. praktyki lekarskiej specjalistycznej (PKD 86.22.Z)

      c. działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z)

      d. pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 88.99.Z)

      e. wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

 • Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na cele statutowe Fundacji.
 • Fundacja nie może:
 • udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostająw związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywać majątek Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywać majątek Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
 • kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 7

 

 • Rok finansowy Fundacji rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku kalendarzowegoi kończy się 31 grudnia roku kalendarzowego. Roczne sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone do dnia 15 marca następnego roku przez Zarząd Fundacjii zatwierdzone przez Radę Fundacji w ciągu 30 dni od jego otrzymania.
 • Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 • Fundacja może tworzyć fundusze, w tym także celowe.
 • Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodniez obowiązującymi przepisami prawa.
 • Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej jest przy pomocy rachunkowo wyodrębnionych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności.
 • Fundacja może tworzyć fundusze celowe, na których gromadzone są środki pieniężne przeznaczone w całości na realizację konkretnego projektu. Decyzję o utworzeniu funduszu celowego podejmuje Zarząd Fundacji.

 

§ 8

 

 • Dochody Fundacji pochodzą z:

      a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów;

      b) środków publicznych pozyskiwanych w drodze dotacji, subwencji, refundacji oraz grantów, w tym środków pieniężnych pozyskanych z funduszy unijnych;

      c) majątku ruchomego i nieruchomego oraz z odsetek od lokat bankowych;

      d) odliczeń podatkowych;

      e) dochodów z praw majątkowych, w tym kapitałów pieniężnych, dywidend lub emisji weksli;

      f) świadczeń pieniężnych na cel społeczny, o których mowa w przepisach prawa cywilnego i przepisach podobnych.

      g) ze zbiórek publicznych;

      h) działalności gospodarczej Fundacji.

 • Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 • Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności Fundacji, włącznie z jej prowadzeniemi utrzymaniem.
 • W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Organy Fundacji

 

§ 9

 

 • Organami Fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji.
 • Możliwe jest tworzenie innych organów Fundacji. Organy te tworzy Rada Fundacji lub Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

Rada Fundacji

 

§ 10

 

 • Organem kontrolnym i opiniującym Fundacji jest Rada Fundacji.
 • W skład Rady wchodzi od trzech do pięciu członków, powołanych przez Fundatora.
 • Fundator powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji formą dekretu wydanego przez Prowincjała Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla (Pallotyni).
 • Członkowie Rady nie mogą:
 • być członkiem zarządu, pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowejz członkami Zarządu Fundacji.
 • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 • Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata.
 • Przy zachowaniu zasady, o której mowa w ust. 5, możliwe jest powołanie członka Rady Fundacji w czasie trwania kadencji na okres do jej zakończenia oraz odwołaniew każdym czasie.
 • Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z  uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

§ 11

 

 • Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 • wybór przewodniczącego Rady i jego zastępcy spośród członków Rady;
 • kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji statutowych celów;
 • kontrola działalności majątkowej i finansowej Fundacji;
 • informowanie Fundatora o wynikach kontroli;
 • opiniowanie sprawozdań z działalności Fundacji sporządzanych przez Zarząd Fundacji;
 • zatwierdzenie projektu działalności Fundacji oraz budżetu na rok następny;
 • przyjmowanie sprawozdania Zarządu Fundacji z jego rocznej działalności, w tym sprawozdania finansowego, przy zachowaniu zasad Art. 16., i udzielanie Zarządowi absolutorium;
 • podejmowanie uchwał w sprawie projektu zmian Statutu Fundacji;
 • przyznawanie i odbieranie tytułu Honorowego Donatora oraz podejmowanie uchwał co do wpisu w Księdze Honorowych Donatorów;
 • przyznawanie wyróżnień osobom zasłużonym dla Fundacji;
 • zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Fundacji.
 • Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku na posiedzeniu zwyczajnym.
 • Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji może zwołać: Fundator, Zarząd Fundacjiz własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Rady albo tylko przewodniczącego Rady. Nadzwyczajne posiedzenie powinno odbyć się w terminie do 30 dni od daty złożenia Zarządowi wniosku przez uprawnione podmioty.
 • W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy członek Zarządu Fundacji.
 • Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.
 • Uchwały Rady Fundacji są podejmowane bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady aktualnie powołanych przez Fundatora.W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
 • Organizację pracy Rady reguluje uchwalony przez nią regulamin.
 • Działalnością Fundacji kieruje Zarząd zgodnie z jej Statutem.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 12

 

 • Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób, w tym przewodniczącegoi zastępcy.
 • Zarząd Fundacji, w tym przewodniczący i jego zastępca, powoływany jest przez Fundatora na okres trzech lat.
 • Fundator powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji formą dekretu wydanego przez Prowincjała Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla (Pallotyni).
 • Żaden z członków Zarządu Fundacji „SITIS”, nigdy nie był prawomocnie skazanyz art.229 lub art. 230a Kodeksu Karnego.
 • Fundator może powołać członka Zarządu, z zastosowaniem pkt 1, w czasie trwania kadencji Zarządu, na okres do jej zakończenia.
 • Po upływie kadencji dotychczasowy Zarząd wypełnia swoje obowiązki do czasu powołania Zarządu Fundacji nowej kadencji.
 • Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, jak również zawierać z nią umowy cywilnoprawne.

 

§ 13

 

 • Zarząd Fundacji jest uprawniony do podejmowania wszystkich czynności, niezastrzeżonych dla Rady Fundacji i prowadzenia spraw Fundacji, zgodnie ze Statutem.
 • Do zadań Zarządu Fundacji należy:
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 • przygotowanie projektu działalności i budżetu na rok następny;
 • przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności Fundacji, z zachowaniem zasad zapisanych w art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o Fundacjach, w tym sprawozdania finansowego za każdy rok z zastosowaniem Art. 16;
 • przedkładanie Fundatorowi w terminie do 15 maja sprawozdania za poprzedni roko działalności Fundacji, zatwierdzonego przez Radę Fundacji;
 • analiza wpływających do Fundacji projektów pod kątem ich zgodności z celami Fundacji,
 • zarząd majątkiem Fundacji, prowadzenie spraw majątkowych według zasad prawidłowej gospodarki i dla osiągnięcia celów Fundacji;
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
 • podejmowanie decyzji o utworzeniu funduszy celowych dla projektów, o których mowa w art. 15 pkt. 2;
 • przygotowanie projektów dotyczących przyznawania tytułów oraz innych wyróżnień;
 • prowadzenie Księgi Honorowych Donatorów.
 • Zarząd może określić w regulaminie szczegółowy tryb swej pracy, który winien być zgodny ze Statutem.

 

§14

 

 • Zarząd Fundacji podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczący Zarządu.
 • W sprawach nie cierpiących zwłoki decyzje może podejmować przewodniczący Zarządu, jednakże decyzja taka wymaga zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 • Do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest uprawniony przewodniczący Zarządu samodzielnie lub wiceprzewodniczący za zgodą przewodniczącego, samodzielnie, lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 
 • W kwestiach majątkowych przewodniczący i zastępca mogą zaciągać zobowiązania finansowe do sumy łącznie 10 000 zł.

  

Postanowienia końcowe

 

§15

 

 • Uprawniony do zmiany Statutu i celów Fundacji jest Fundator.
 • Z wnioskiem o zmianę statutu lub celów Fundacji do Fundatora może wystąpić Rada Fundacji.
 • Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach – na warunkach określonych umową obu fundacji, z zachowaniem innych postanowień Statutu.
 • W sprawie połączenia, o którym mowa w ust. 3. uchwałę podejmuje Rada Fundacji – po uzyskaniu opinii pozostałych organów. Uchwała Rady Fundacji do ważności wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
 • W imieniu Fundacji umowę, o której mowa w ust, 3, zawiera Zarząd.
 • Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. Z wnioskiem o likwidację Fundacji do Fundatora może wystąpić Rada Fundacji. W uchwale o likwidacji Fundacji, Fundator wyznacza likwidatora i określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji, uwzględniając cele wskazane w Statucie Fundacji.

 

§16

 

 • W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – Fundacja podlega likwidacjiw sposób określony w ust. 2 i 3.
 • Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. Z wnioskiem o likwidację Fundacji do Fundatora może wystąpić Rada Fundacji.
 • W uchwale o likwidacji Fundacji, Fundator wyznacza likwidatora i określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji, przy zachowaniu zasad § 3.1 Statutu. 
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

ul. Skaryszewska 12, 03-812 Warszawa

tel. 508 352 739 

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-12.00

wtorek, czwartek: 17.00-19.00

kontakt@sitis.org.pl