ul. Skaryszewska 12, 03-812 Warszawa

tel. 508 352 739

pomoc.sitis@gmail.com

Kontakt

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty

 

 

TRENING INTERAKCJI SPOŁECZNYCH

 

Program dotyczy zajęć:

 

 • Pomoc w trudnościach w komunikacji z otoczeniem
 • Rozwijanie  umiejętności pracy we wspólnocie
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • Budowanie samooceny dziecka opartej na jego mocnych stronach
 • Pokazywanie dziecka dziecku właściwego modelu zachowania kierując się wartościami miłości do bliźniego
 • Uczenie odmawiania (tj. asertywności)  w duchu NVC czyli Porozumienia bez przemocy
 • Rozwijanie odwagi w wyrażaniu wartości życiowych, chrześcijańskich

 

Zajęcia są poprzedzone konsultacjami z dzieckiem i rodzicami w celu doboru grupy docelowej.

 

Prowadzące zajęcia:

Marta Wilk: psycholog dziecięcy i rodzinny, psychoterapeuta integracyjny w trakcie certyfikacji, absolwentka licznych studiów podyplomowych i kursów z tematyki relacji interpersonalnych m.in. Treningu Umiejętności Społecznych, Socjoterapii, profilaktyki uzależnień i rozwoju osobistego.

 

Anna Łubińska- Zawada: psycholog, psychoterapeuta pracujący z dziećmi i młodzieżą,  długoletnie doświadczenie w pracy z dziecmi w spectrum autyzmu, terapeuta si , trener TUS , trener treningu zastępowania agresji

 

 

 


 

 

„BŁOGOSŁAWMY DZIECIOM”,

czyli warsztaty umiejętności wychowawczych 

(poszerzona „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”)

 

Warsztaty „Błogosławmy Dzieciom” przeznaczone są dla rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli, którzy chcą poprawić komunikację i – szerzej – relację z dzieckiem, doskonalić umiejętności wychowawcze i uczyć się błogosławić dzieciom, a także dla osób, które szukają inspiracji do rozwoju osobistego i duchowego oraz pragną poprawy relacji z Bogiem, z samym sobą i z innymi ludźmi.

Zapraszamy zarówno tych rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli, którzy w kontakcie z dzieckiem doświadczają trudności (często czują się bezsilni, mają poczucie winy, nie są zadowoleni ze swoich dotychczasowych metod i relacji z dzieckiem), jak i tych, którzy dobrze sobie radzą i chcieliby swoją relację z dzieckiem jeszcze bardziej pogłębić; tych rodziców, którzy zajmują się dziećmi na co dzień, jak i tych, którzy widują się z nimi bardzo rzadko. Nie jest konieczny udział obojga rodziców.

 

NAJBLIŻSZA EDYCJA WARSZTATÓW „BŁOGOSŁAWMY DZIECIOM”

 

Termin: od 28 października 2021 r., raz w tygodniu, w czwartki, od 18.00 do 20.30. Liczba spotkań i czas trwania edycji zależy od tempa pracy grupy – ostatnie spotkanie odbędzie się najpóźniej 23 czerwca 2022 r., ale możliwe, że edycja zakończy się wcześniej.

 

Miejsce: Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej SITIS.

„Plan B”: gdyby okazało się, że warsztaty musiałyby być przerwane ze względu na ponowne wprowadzenie rygorów epidemicznych, praca warsztatowa z grupą będzie kontynuowana on-line lub hybrydowo.

 

Osoby prowadzące (trenerki): Alicja Zagrodzka, Anna Kotwica.Zgłoszenia: osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przysłanie zgłoszenia oraz ewentualnych pytań na adres: warsztatybdz@misja.kylos.pl .Kolejność zapisów będzie zgodna z kolejnością przysyłania zgłoszeń, przy czym zgłoszenie nie jest jeszcze równoznaczne z zapisem – najpierw wymagana jest konsultacja wstępna.

 

Konsultacje wstępne: osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w warsztatach, zapraszamy na konsultację wstępną w celu zorientowania się, czy udział w warsztatach rzeczywiście może zaspokoić ich potrzeby. Małżonkowie, którzy chcą wziąć udział w warsztatach w jednej grupie, odbywają tę konsultację razem, aby można było zorientować się, czy korzystne będzie przyjęcie obojga małżonków do jednej grupy. Konsultacje wstępne będą odbywały się on-line lub „na żywo”, w dniach 9-23 października 2021 r. Każdą konsultację przeprowadzą dwie trenerki. Czas trwania konsultacji: 30-50 min. (w zależności od osoby). 

 

Decyzje o uczestniczeniu i zapisy: podczas konsultacji lub w ciągu kilku dni po niej zostanie podjęta decyzja o uczestniczeniu konsultowanej osoby w warsztatach. Pozytywna decyzja zarówno osoby konsultowanej, jak i trenerek oznaczać będzie zapisanie tej osoby na warsztaty: na listę główną lub rezerwową, w zależności od wolnych miejsc.

 

Koszty: opłata za konsultację wstępną:  50 zł, płatne z góry przelewem lub na miejscu; opłata za warsztaty: 50 zł za każde spotkanie, płatne za miesiąc z góry przelewem lub na miejscu; opłata za materiały (m.in. 3 książki): 90 zł, płatne jednorazowo przelewem po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem zapisu i otwarcia grupy.Jeśli dla kogoś brak pieniędzy miałby stanowić przeszkodę w zgłoszeniu się na warsztaty, prosimy o kontakt (część każdej opłaty za warsztaty stanowi opłatę solidarnościową – dzięki niej możemy dofinansować uczestnictwo osób, które nie mogą pokryć wszystkich kosztów). Staramy się też o dofinansowanie – jeśli zostanie przyznane, koszt warsztatów dla wszystkich uczestników będzie niższy.UWAGA! W razie podjęcia po konsultacji decyzji o nieuczestniczeniu danej osoby w warsztatach opłata za konsultację nie podlega zwrotowi. W razie rezygnacji osoby zapisanej na warsztaty wpłata na materiały nie podlega zwrotowi, a zakupione materiały pozostają do dyspozycji osób prowadzących.

 

Program „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” to program warsztatów psychoedukacyjnych. Opracowany został w Ośrodku Rozwoju Edukacji przez Joannę Sakowską na podstawie książki Adele Faber i Elaine Mazlish Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. „W trakcie zajęć rodzice [a także nauczyciele, A.Z.] nabywają i doskonalą umiejętności:

– rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach,

– stawiania jasnych granic i wymagań,

– zachęcania dzieci do współpracy,

– wspierania samodzielności dzieci,

– rozwiązywania problemów i konfliktów,

– uczenia dzieci samodyscypliny,

– uwalniania od grania ról i niekorzystnego etykietowania,

– wzmacniania ich poczucia własnej wartości” http://szkoladlarodzicow.eu/dla-rodzicow/ (dostęp: 16.09.2019).

Na głębszym poziomie celem kursu jest kształtowanie postawy dialogu, opartej na szacunku i do dziecka, i do siebie samego, oraz wzmacnianie więzi między dorosłymi (rodzicami oraz nauczycielami) i dziećmi. Umocnienie więzi, oprócz tego, że jest cenne samo w sobie, stanowi też czynnik chroniący dzieci przed zachowaniami ryzykownymi i uzależnieniami.

 

Program „Błogosławmy Dzieciom” to program warsztatów psychoedukacyjnych z elementami rozwoju duchowego (proponowana jest duchowość chrześcijańska, zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego) i osobistego. Opracowany został przez Alicję Zagrodzką i Joannę Lisotę. Zawiera wszystkie treści i ćwiczenia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, ale wzbogacony został jeszcze o wiele innych, m.in. o ćwiczenia empatycznej komunikacji według zasad sformułowanych przez Marshalla Rosenberga, a także o wybrane treści z jego książek, z programu „12 kroków dla chrześcijan”, z książek Marii Vadii Twój język ma moc i Merlina R. Carothersa Moc uwielbienia oraz z wykładów ks. Zbigniewa Wądrzyka. Wszystkie realizowane tematy są również objaśniane fragmentami z Pisma Świętego. W związku z tym uczestnicy zdobywają również więcej konkretnych umiejętności: np. uczą się określać swoje potrzeby i odróżniać je od strategii ich zaspokojenia, odróżniać postawę błogosławienia i postawę przeklinania. Mają też okazję, by zintegrować swoje rodzicielstwo (lub pracę nauczycielską) ze swoją duchowością.

 

Cele warsztatów „Błogosławmy Dzieciom” są szersze niż cele „Szkoły”.Po pierwsze, autorki programu zakładają, że wychowanie dziecka jest „na końcu”: jest wypadkową tego, jaka jest historia życia rodzica czy nauczyciela, i tego, jak on tę historię przepracował; dużo zależy także od tego, jakie są jego pozostałe relacje, bo relacja rodzic-dziecko jest elementem systemu rodzinnego, a relacja rodzic-dziecko lub nauczyciel-dziecko bardzo silnie uwarunkowana jest przez sposób, w jaki rodzic czy nauczyciel funkcjonuje w życiu i w relacjach z innymi oraz w relacji z Bogiem. Relacja z Bogiem, zdaniem autorek programu, jest w rodzicielstwie szczególnie ważna: jako źródło siły, mądrości i miłości, wewnętrznego pokoju i wolności.Po drugie, autorki programu traktują umocnienie więzi jako przygotowanie do życia w Niebie – bo Niebo to więzi 😊Z tych dwóch powodów poprawa jakości relacji z dzieckiem jest tylko jednym z celów proponowanych uczestnikom. Trenerki proponują także pracę nad poprawą jakości relacji z Bogiem, z samym sobą i z innymi osobami, zwłaszcza członkami rodziny (np. ze współmałżonkiem), a rozwój duchowy i osobisty traktują zarówno jako cel sam w sobie, jak i jako środek prowadzący do poprawy relacji z dziećmi.Szczegółowe cele udziału w warsztatach każdy uczestnik formułuje dla siebie samodzielnie.

 

Środki, które pomagają uczestnikom osiągnąć cele warsztatów, to udział w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, osobiste refleksje, modlitwa, wykonywanie prac domowych i dzielenie się między sobą tym, co ważne i żywe. Ćwiczenia polegają m.in. na empatycznym słuchaniu siebie nawzajem, na psychodramie oraz na uzewnętrznianiu monologu wewnętrznego – uruchamiają więc nieraz silne, trudne emocje i wspomnienia. Dlatego oddziaływanie oraz efekty ćwiczeń bywają czasami zbliżone do oddziaływań i efektów psychoterapeutycznych.

 

Efekty warsztatów są trudne do przewidzenia: czasem bywają szybkie i spektakularne, czasem są odroczone w czasie. Czasem głównym efektem udziału w warsztacie jest decyzja uczestnika o podjęciu psychoterapii. Osoby prowadzące nie dają gwarancji, że każdy uczestnik osiągnie założone cele – zależy to od wielu czynników, na które nie mają one wpływu.Przeważnie jednak uczestnicy:

 • stają się bardziej świadomi, czy ich słowa i zachowania są dla dziecka i innych osób błogosławieństwem czy przekleństwem,
 • umieją odróżnić oceny od faktów i powstrzymać się od oceniania, kiedy nie chcą oceniać,
 • umieją lepiej określić i wyrazić swoje uczucia i potrzeby,
 • umieją konstruktywniej prosić i dziękować, 
 • stają się bardziej gotowi, by empatycznie słuchać dziecka i innych osób,
 • umieją lepiej chronić swoje granice i bardziej szanują granice innych osób,
 • umieją skuteczniej stawiać dziecku wymagania i zachęcać dziecko do współpracy, nie stosując przemocy,
 • nawiązują bliższy kontakt z samym sobą, z Bogiem, z dzieckiem i z innymi osobami,
 • uzyskują większą wolność w wyborze takich słów i metod, które są spójne z nauczaniem Jezusa.

 

Tematy spotkań: afirmacja, akceptacja, nieakceptacja, błogosławieństwo i przekleństwo; uczucia; potrzeby; empatia wobec siebie i empatia wobec innych osób; komunikat JA; ochrona swoich granic i szanowanie cudzych, problem przemocy; samodzielność; role; do czego wychowujemy; pochwały czy docenianie; zachęcanie do współpracy; kary czy konsekwencje; negocjacje w sytuacjach konfliktowych; mediacje miedzy dziećmi; debata rodzinna (szczegółowy program dostosowywany jest do potrzeb i możliwości grupy).

 

Zasady, obowiązujące na spotkaniach, służą bezpieczeństwu uczestników. Są to zasady wprowadzone przez trenerki: zasada wolności (uczestnicy mogą odmówić udziału w każdej proponowanej im aktywności, mogą też w każdej chwili przerwać rozpoczętą aktywność i  osoby prowadzące nie wywierają na nich presji; uczestnicy zobowiązują się nie wywierać presji na siebie nawzajem), dyskrecji (uczestnicy zobowiązują się nie ujawniać poza grupą prywatnych spraw członków grupy bez ich zgody), trzeźwości (od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych) i inne tego rodzaju. Mogą obowiązywać również inne, dodatkowe zasady, wprowadzone przez uczestników.

 

Superwizje: warsztaty „Błogosławmy Dzieciom” są regularnie superwizowane przez doświadczonego psychoterapeutę.

 

O osobach prowadzących: 

 

dr Alicja Zagrodzka – pedagog, absolwentka studiów podyplomowych „Profilaktyka i terapia trudności wychowawczych – pomoc dziecku i rodzinie”. Wieloletni wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Ukończyła szkolenia w Ośrodku Rozwoju Edukacji oraz w Centrum Szkoleniowym Stowarzyszenia Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, uprawniające do prowadzenia warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. 1 (dla wszystkich rodziców i nauczycieli) i cz. 3 (dla rodziców nastolatków), a także szkolenie „Porozumienie bez Przemocy w rodzinie i w życiu”, organizowane przez NVC.Laboratorium.pl. Wspólnie z Joanną Lisotą utworzyła program warsztatów „Błogosławmy Dzieciom”. Współprowadziła i prowadziła samodzielnie wiele edycji warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” i „Błogosławmy Dzieciom” oraz kilka edycji warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także warsztaty dla rodziców i małżonków „Od przemocy do życia w obfitości”. Udziela konsultacji pedagogicznych. Należy do Grupy Trenerskiej Wspólnoty Rodzin Empatycznych i w ramach tej grupy uczestniczyła w „Pogotowiu Empatycznym” on-line, skierowanym do wszystkich osób potrzebujących empatii. Prywatnie: żona w separacji z mężem, mama czworga dzieci (w tym trzech dorosłych córek i jednej nastolatki), babcia dwóch wnuków. 

 

Anna Kotwica – psycholog, absolwentka studiów magisterskich na KULu w ramach specjalizacji: psychologia rodziny i wychowawcza. Doświadczenie zawodowe nabywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej poprzez diagnozę przyczyn trudności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych oraz terapię dzieci z mutyzmem wybiórczym, Zespołem Aspergera, trudnościami wychowawczymi. Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie oraz szkolenie w Ośrodku Rozwoju Edukacji uprawniające do prowadzenia warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Ponadto uczestniczyła w szkoleniach z zakresu neurodydaktyki – nauki przyjaznej mózgowi – oraz podejścia SELF-REG S. Shankera. Pod okiem dr Alicji Zagrodzkiej i Joanny Lisoty uczyła się prowadzić warsztaty „Błogosławmy Dzieciom” – współprowadziła kilka edycji tych warsztatów. Współprowadziła także warsztaty dla rodziców i małżonków „Od przemocy do życia w obfitości”. Należy do Grupy Trenerskiej Wspólnoty Rodzin Empatycznych. Prywatnie: żona i mama trojga dzieci.

 

pallotyńskie centrum pomocy duchowej