ul. Skaryszewska 12, 03-812 Warszawa

tel. 508 352 739

pomoc.sitis@gmail.com

Kontakt

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty

 

 

 „BŁOGOSŁAWMY DZIECIOM”,

czyli warsztaty umiejętności wychowawczych 

(poszerzona „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”)

 

Warsztaty „Błogosławmy Dzieciom” przeznaczone są dla rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli, którzy chcą poprawić komunikację i – szerzej – relację z dzieckiem, doskonalić umiejętności wychowawcze i uczyć się błogosławić dzieciom, a także dla osób, które szukają inspiracji do rozwoju osobistego i duchowego oraz pragną poprawy relacji z Bogiem, z samym sobą i z innymi ludźmi.

 

Zapraszamy zarówno tych rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli, którzy w kontakcie z dzieckiem doświadczają trudności (często czują się bezsilni, mają nadmierne poczucie winy, nie są zadowoleni ze swoich dotychczasowych metod i relacji z dzieckiem), jak i tych, którzy dobrze sobie radzą i chcieliby swoją relację z dzieckiem jeszcze bardziej pogłębić; tych rodziców, którzy zajmują się dziećmi na co dzień, jak i tych, którzy widują się z nimi bardzo rzadko. Nie jest konieczny udział obojga rodziców.

 

NAJBLIŻSZA EDYCJA WARSZTATÓW „BŁOGOSŁAWMY DZIECIOM”

Termin: od października 2021, raz w tygodniu, prawdopodobnie w soboty, od 9.00 do 12.45; liczba spotkań i dokładne terminy będą podane później.

Miejsce: Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej SITIS.

„Plan B”: gdyby okazało się, że warsztaty musiałyby być przerwane ze względu na ponowne wprowadzenie rygorów epidemicznych, praca warsztatowa z grupą będzie kontynuowana on-line.

Osoby prowadzące: Alicja Zagrodzka i kotrenerka (jeszcze nie jest ustalone, która)

Konsultacja wstępna: osoby, które chciałyby wziąć udział w warsztatach, przed zapisem zapraszamy na konsultację w celu zorientowania się, czy udział w warsztatach rzeczywiście może zaspokoić ich potrzeby. Małżonkowie, którzy chcą wziąć udział w warsztatach w jednej grupie, odbywają tę konsultację razem, aby można było zorientować się, czy korzystne będzie przyjęcie obojga małżonków do jednej grupy. 

Koszty: wysokość opłaty za konsultację wstępną i za warsztaty nie jest jeszcze ustalona; opłata za materiały (m.in. 3 książki): 80 zł. Jeśli dla kogoś brak pieniędzy miałby stanowić przeszkodę w zgłoszeniu się na warsztaty, prosimy o kontakt (30 zł z każdej opłaty za warsztaty stanowi opłatę solidarnościową – dzięki niej możemy dofinansować uczestnictwo osób, które nie mogą pokryć wszystkich kosztów). UWAGA! W razie rezygnacji wpłata na materiały nie podlega zwrotowi, a zakupione materiały pozostają do dyspozycji osób prowadzących. Wpłata na materiały – po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem otwarcia grupy.

Zapisy i pytania: zgłoszenia na konsultację wstępną oraz ewentualne pytania proszę przysyłać na adres dalicja@vp.pl.

 

Program „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” to program warsztatów psychoedukacyjnych. Opracowany został w Ośrodku Rozwoju Edukacji przez Joannę Sakowską na podstawie książki Adele Faber i Elaine Mazlish Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. „W trakcie zajęć rodzice [a także nauczyciele, A.Z.] nabywają i doskonalą umiejętności:

– rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach,

– stawiania jasnych granic i wymagań,

– zachęcania dzieci do współpracy,

– wspierania samodzielności dzieci,

– rozwiązywania problemów i konfliktów,

– uczenia dzieci samodyscypliny,

– uwalniania od grania ról i niekorzystnego etykietowania,

– wzmacniania ich poczucia własnej wartości” http://szkoladlarodzicow.eu/dla-rodzicow/ (dostęp: 16.09.2019).

Na głębszym poziomie celem kursu jest kształtowanie postawy dialogu, opartej na szacunku i do dziecka, i do siebie samego, oraz wzmacnianie więzi między dorosłymi (rodzicami oraz nauczycielami) i dziećmi. Umocnienie więzi, oprócz tego, że jest cenne samo w sobie, stanowi też czynnik chroniący dzieci przed zachowaniami ryzykownymi i uzależnieniami.

 

Program „Błogosławmy Dzieciom” to program warsztatów psychoedukacyjnych z elementami rozwoju duchowego (proponowana jest duchowość chrześcijańska, zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego) i osobistego. Opracowany został przez Alicję Zagrodzką i Joannę Lisotę. Zawiera wszystkie treści i ćwiczenia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, ale wzbogacony został jeszcze o wiele innych, m.in. o wybrane treści oraz ćwiczenia Porozumienia Bez Przemocy (NVC) Marshalla Rosenberga, a także o wybrane treści programu „12 kroków dla chrześcijan”, Pisma Świętego, książek Marii Vadii Twój język ma moc i Merlina R. Carothersa Moc uwielbienia oraz wykładów ks. Zbigniewa Wądrzyka. W związku z tym uczestnicy zdobywają również więcej konkretnych umiejętności, np. uczą się określać swoje potrzeby i odróżniać je od strategii ich zaspokojenia, odróżniać postawę błogosławienia i postawę przeklinania. Mają też okazję, by zintegrować swoje rodzicielstwo (lub pracę nauczycielską) ze swoją duchowością.

 

Cele warsztatów „Błogosławmy Dzieciom” są szersze niż cele „Szkoły”: poprawa jakości relacji uczestników głównie z dzieckiem, ale także z Bogiem, z samym sobą i z innymi osobami, zwłaszcza członkami rodziny (np. ze współmałżonkiem). Szczegółowe cele udziału w warsztatach każdy uczestnik formułuje dla siebie samodzielnie.

 

Środki, które pomagają uczestnikom osiągnąć cele warsztatów, to udział w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, osobiste refleksje, modlitwa, wykonywanie prac domowych i dzielenie się między sobą tym, co ważne i żywe. Ćwiczenia polegają m.in. na empatycznym słuchaniu się nawzajem, na psychodramie oraz na uzewnętrznianiu monologu wewnętrznego – uruchamiają więc nieraz silne, trudne emocje i wspomnienia. Dlatego oddziaływanie oraz efekty ćwiczeń bywają czasami zbliżone do oddziaływań i efektów psychoterapeutycznych.

 

Poprawa relacji z dziećmi odbywa się więc poprzez pracę nad sobą i rozwój duchowy i osobisty uczestników. Osoby prowadzące odwołują się do relacji z Bogiem jako źródła siły, mądrości i miłości, wewnętrznego pokoju i wolności, a umocnienie więzi traktują jako przygotowanie do życia w Niebie – bo Niebo to więzi 😊 Osoby prowadzące zakładają również, że relacja rodzic – dziecko jest elementem systemu rodzinnego, a relacja rodzic – dziecko lub nauczyciel – dziecko bardzo silnie uwarunkowana jest przez sposób, w jaki rodzic czy nauczyciel funkcjonuje w życiu i w relacjach z innymi: wychowanie dziecka jest „na końcu”, jest wypadkową tego, jaka jest historia życia rodzica czy nauczyciela, i tego, jak on tę historię przepracował; dużo zależy także od tego, jakie są jego pozostałe relacje. Dlatego zdobywanie i doskonalenie komunikacji oraz innych umiejętności wychowawczych bez podjęcia uprzednio lub równolegle głębszej pracy nad sobą jest bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe.

Osoby prowadzące nie dają gwarancji, że każdy uczestnik osiągnie założone cele – zależy to od wielu czynników, na które nie mają one wpływu. Czasem głównym efektem udziału w warsztacie jest decyzja o podjęciu psychoterapii. Przeważnie jednak uczestnicy:

  • stają się bardziej świadomi, czy ich słowa i zachowania są dla dziecka i innych osób błogosławieństwem czy przekleństwem,
  • umieją odróżnić oceny od faktów i powstrzymać się od oceniania, kiedy nie chcą oceniać,
  • umieją lepiej określić i wyrazić swoje uczucia, potrzeby,
  • umieją konstruktywniej prosić i dziękować, 
  • stają się bardziej gotowi, by empatycznie słuchać dziecka i innych osób,
  • umieją lepiej chronić swoje granice i bardziej szanują granice innych osób,
  • umieją skuteczniej stawiać dziecku wymagania i zachęcać dziecko do współpracy, nie stosując przemocy,
  • nawiązują bliższy kontakt z samym sobą, z Bogiem, z dzieckiem i z innymi osobami,
  • uzyskują większą wolność w wyborze takich słów i metod, które są spójne z nauczaniem Jezusa.

 

Tematy spotkań: afirmacja, akceptacja, błogosławieństwo/przekleństwo; uczucia; potrzeby; empatia wobec siebie i empatia wobec innych; komunikat JA; ochrona swoich granic i szanowanie cudzych; samodzielność; role; do czego wychowujemy; pochwały czy docenianie; zachęcanie do współpracy; kary czy konsekwencje; negocjacje w sytuacjach konfliktowych; debata rodzinna; mediacje miedzy dziećmi. Nie wszystkie tematy realizowane są w każdej grupie (program dostosowywany jest do potrzeb i możliwości grupy).

Na spotkaniach obowiązują zasady służące bezpieczeństwu uczestników, wprowadzone przez osoby prowadzące: zasada wolności (uczestnicy mogą odmówić udziału w każdej proponowanej im aktywności, mogą też w każdej chwili przerwać rozpoczętą aktywność i  osoby prowadzące nie wywierają na nich presji; uczestnicy zobowiązują się nie wywierać presji na siebie nawzajem), dyskrecji (uczestnicy zobowiązują się nie ujawniać poza grupą prywatnych spraw członków grupy bez ich zgody), trzeźwości (od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych) i inne tego rodzaju. Obowiązują również zasady wprowadzone przez uczestników.

Warsztaty „Błogosławmy Dzieciom” są regularnie superwizowane przez doświadczonego psychoterapeutę.

 

Osoby prowadzące: 

dr Alicja Zagrodzka – pedagog, absolwentka studiów podyplomowych „Profilaktyka i terapia trudności wychowawczych – pomoc dziecku i rodzinie”. Wieloletni wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Ukończyła szkolenia w Ośrodku Rozwoju Edukacji uprawniające do prowadzenia warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. 1 (dla wszystkich rodziców i nauczycieli) i cz. 3 (dla rodziców nastolatków), a także szkolenie z Porozumienia bez Przemocy „NVC w rodzinie i w życiu”, organizowane przez NVC.Laboratorium.pl. Wspólnie z Joanną Lisotą utworzyła program warsztatów „Błogosławmy Dzieciom”. Współprowadziła oraz prowadziła samodzielnie wiele edycji warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców” i „Błogosławmy Dzieciom” oraz kilka edycji warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także warsztaty dla rodziców „Od przemocy do życia w obfitości”. Udziela konsultacji pedagogicznych. Należy do Grupy Trenerskiej Wspólnoty Rodzin Empatycznych i w ramach tej grupy uczestniczy w „Pogotowiu Empatycznym” on-line, skierowanym do wszystkich osób potrzebujących empatii. Prywatnie matka czworga dzieci. Zna z własnego doświadczenia problem samotnego rodzicielstwa, jest też od niedawna mamą samodzielnych, dorosłych córek i babcią.

Joanna Lisota

Anna Kotwica – psycholog, absolwentka studiów magisterskich na KULu w ramach specjalizacji: psychologia rodziny i wychowawcza. Doświadczenie zawodowe nabywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej poprzez diagnozę przyczyn trudności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych oraz terapię dzieci z mutyzmem wybiórczym, Zespołem Aspergera, trudnościami wychowawczymi. Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie oraz szkolenie w Ośrodku Rozwoju Edukacji uprawniające do prowadzenia warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Ponadto uczestniczyła w szkoleniach z zakresu neurodydaktyki – nauki przyjaznej mózgowi – oraz podejścia SELF-REG S. Shankera. Pod okiem dr Alicji Zagrodzkiej i Joanny Lisoty uczyła się prowadzić warsztaty „Błogosławmy Dzieciom” – współprowadziła kilka edycji tych warsztatów. Współprowadziła także warsztaty dla rodziców „Od przemocy do życia w obfitości”. Należy do Grupy Trenerskiej Wspólnoty Rodzin Empatycznych. Ma troje dzieci.

 

pallotyńskie centrum pomocy duchowej